LƯỚI BÀNH

Lưới bành dùng để định hình túi lưới đựng quả nhãn xuất khẩu.
Giúp bảo vệ quả nhãn trong quá trình vận chuyển xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm.